Algemene voorwaarden voor optimale samenwerking
met Business NLP Academy 

juni 2020


Hieronder hanteren we de volgende woorden en daar bedoelen we het volgende mee:
BNLPA = het bedrijf Business NLP Academy (KvK nummer 74485008).
Deelnemer = jij, de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met ons aangaat of één van onze (online) programma’s volgt.
Training = alle vormen waarin wij informatie aan jou overdragen – offline én online, in groepen of individueel (bv. persoonlijke coaching).

Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, trainingen, aanbiedingen, coachings en overige overeenkomsten tussen BNLPA en deelnemer.

Deelnemer geeft door middel van het ondertekenen van de trainings- of coachingsovereenkomst, het betalen dan wel accepteren van de factuur en/of het (blijven) inplannen van afspraken aan dat hij bekend is met deze algemene voorwaarden, ze begrepen te hebben én ermee akkoord te gaan.


Aansprakelijkheid

 • BNLPA is niet verantwoordelijk voor kosten of schade – direct of indirect – die deelnemer om welke reden dan ook zou lijden en deelnemer vrijwaart BNLPA hier dan ook voor.

 • Deelnemer bepaalt zelf of hij de opgedane kennis toepast. BNLPA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het al dan niet toepassen van de kennis en/of de manier waarop deelnemer dit doet.

 • In het geval van online trainingen heeft deelnemer (onder andere) een internetverbinding nodig om de training te volgen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze zaken en BNLPA is daarom niet aansprakelijk wanneer deelnemer (delen van) de training mist omdat hij niet de juiste voorzieningen treft.

 • Wanneer een training een beperkte tijd beschikbaar is, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorlopen van de content.

Auteursrecht

 • Deelnemer mag de training alleen volgen voor persoonlijke doeleinden. Dit betekent onder meer dat de aan hem verstrekte inloggegevens persoonlijk zijn en niet doorgegeven mogen worden.

 • (Sfeer)impressies delen op de verschillende social media kanalen is toegestaan mits aan twee voorwaarden voldaan wordt: BNLPA wordt in de post getagd en de gedeelde content bevat niet meer dan een impressie van het lesmateriaal. Wanneer andere deelnemers in de content te zien zijn, is BNLPA niet aansprakelijk wanneer de ‘delende deelnemer’ hier geen toestemming voor gekregen heeft.

 • BNLPA behoudt alle rechten, met name auteursrecht en kopierecht, voor de door BNLPA aan deelnemer verstrekte methodieken, les- en leermiddelen. Deelnemer is niet gerechtigd om welk trainingsmateriaal van BNLPA dan ook, of delen daaruit, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen / voor eigen gebruik te exploiteren / te (laten) vermenigvuldigen, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van BNLPA.

 • BNLPA accepteert haar inspanningsplicht, maar geeft geen garanties voor de te behalen resultaten.


Annulering/verplaatsing

 • Bij annulering van een (offline) training gelden de volgende betalingsverplichtingen, ongeacht de reden van annulering:

  • tot vier weken voor aanvang: 25% van het totaalbedrag,
  • tussen vier tot twee weken voor aanvang: 50% van het totaalbedrag,
  • binnen twee weken voor aanvang: 100% van het totaalbedrag,
 • Deelnemer zal de annulering van de training schriftelijk doen met bevestiging van ontvangst.

 • BNLPA verzoekt deelnemer om fysieke afspraken bij verhindering minimaal drie werkdagen van tevoren te annuleren. Zegt deelnemer een afspraak niet of niet op tijd af, dan behandelt BNLPA de afspraak alsof deze is doorgegaan.

 • Wanneer deelnemer eenmaal vastgelegde data wil verplaatsen, dan gebeurt dit alleen in overleg en met toestemming van BNLPA.

 • Wanneer deelnemer gedurende de looptijd van een training besluit te stoppen, is dit geen reden voor restitutie.

 • BNLPA zal eenmaal vastgelegde data nakomen, behalve in geval van overmacht (ziekte, stakingen, barre weersomstandigheden, e.d.). Hierbij houden wij ons het recht voor om bij verhindering van een trainer / coach voor competente vervanging te zorgen. Mocht competente vervanging niet mogelijk zijn, dan zal BNLPA dit tijdig aan deelnemer meedelen en zullen zij samen naar een passende oplossing zoeken.


Betaling en andere geldzaken

 • Deelnemer betaalt de door BNLPA verzonden factuur binnen de daarop vermelde betalingstermijn(en).

 • Deelnemer krijgt pas toegang tot de training wanneer de factuur is voldaan.

 • Door de training te annuleren of door niet op de training te verschijnen is de overeenkomst niet ontbonden, noch vervalt de financiële verplichting ten opzichte van BNLPA; alle verplichtingen blijven intact.

 • Bij overschrijding van de betalingstermijn, rekent BNLPA 2% boeterente per maand over het openstaande saldo.

 • Al onze prijzen zijn exclusief BTW en in euro’s (€), tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is.

 • Tijdelijke acties en aanbiedingen zijn alleen geldig gedurende de looptijd, daarna en daarvoor niet.


Inhoud

BNLPA heeft het recht om de inhoud van haar trainingen te wijzigen, zolang dit de kwaliteit van de training niet doet afnemen.