Privacyverklaring Business NLP Academy

Business NLP Academy, gevestigd op Dresdenweg 83 2692AA ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bnlpa.nl
Dresdenweg 83
2692 AA ‘s-Gravenzande
secretariaat@bnlpa.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Business NLP Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum (alleen voor studenten)
 • Geboorteplaats (alleen voor studenten)
 • Adresgegevens (alleen voor studenten en particuliere klanten)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@bnlpa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Business NLP Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Business NLP Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor studenten: om indien nodig aan te tonen dat je wel / niet bent geslaagd en om je eventueel later een nieuw certificaat te kunnen sturen. Ook bewaren wij jouw gegevens om je op een later moment beter van dienst te kunnen zijn. Veel studenten komen na een paar jaar nog eens terug en doordat we jouw gegevens dan nog hebben, kunnen we meteen aan de slag en hoeven we geen tijd te besteden aan het ‘herhalen’ van dingen die we al eens gedaan hebben.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Business NLP Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Algemeen
Naam en contactgegevens  > tot jij aangeeft dat je dit niet langer wil  > we houden je graag op de hoogte van onze activiteiten, ontwikkelingen en aanbiedingen.

Studenten

 • Naam, adresgegevens, contactgegevens, geboortedatum > tot jij aangeeft dat je dit niet langer wil > wij houden je graag op de hoogte van onze ontwikkelingen en aanbiedingen.
 • Uitslag examen, certificaat > tot jij aangeeft dat je dit niet langer wil > je krijgt jouw certificaat omdat je aan een aantal eisen voldoet en wij willen kunnen verantwoorden waarom je wel of niet gecertificeerd bent, ook als daar jaren later ineens vragen over ontstaan.
 • Geboorteplaats > tot en met de diploma-uitreiking (hij staat natuurlijk wel op het certificaat, en die bewaren we langer) > deze wordt op jouw certificaat vermeld, maar is daarna niet meer nodig.

Coachingstrajecten
De aantekeningen die gedurende de sessies gemaakt worden, kun je altijd zelf mee naar huis nemen (als wij ze bewaren, kunnen we ze gebruiken ter voorbereiding op het volgende gesprek, maar als je ze graag mee naar huis wil nemen, kan dat natuurlijk altijd).

Na afloop van het traject kun je kiezen voor één van de twee opties: jij neemt de aantekeningen zelf mee, of wij vernietigen ze – al dan niet na het verstrijken van een afgesproken termijn.


Delen van persoonsgegevens met derden
Business NLP Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Business NLP Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Vanwege ons beroepsgeheim, zullen wij nooit enige inhoudelijke informatie delen met derden, behalve als jij daar zelf opdracht toe geeft.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Business NLP Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Business NLP Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@bnlpa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Business NLP Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Business NLP Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@bnlpa.nl